ماهیانه :


6 گیگ : 3 گیگ + 3 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 15.000 تومان

7 گیگ : 27.000 تومان

24 گیگ : 12 گیگ + 12 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 40.000 تومان 3 ماهه :


15 گیگ : 48.500 تومان

18 گیگ : 9 گیگ + 9 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 42.300 تومان

42 گیگ : 21 گیگ + 21 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 78.960 تومان

72 گیگ : 36 گیگ + 36 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 112.800 تومان
 6 ماهه :


36 گیگ : 18 گیگ + 18 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 81.000 تومان

42 گیگ : 21 گیگ + 21 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 89.000 تومان

84 گیگ : 42 گیگ + 42 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 151.200 تومان

144 گیگ : 72 گیگ + 72 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 216.000 تومان 1 ساله :


72 گیگ : 36 گیگ + 36 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 153.000 تومان

100 گیگ : 50 گیگ + 50 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 213.000 تومان

168 گیگ : 84 گیگ + 84 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 285.600 تومان