هفتگی :

 2 گیگ : 1 گیگابایت + 1 گیگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 10.000 تومان

6 گیگ : 3 گیگا بایت + 3 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 13.500 تومان ماهیانه :

 2 گیگ : 1 گیگابایت + 1 گیگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 10.000 تومان

4 گیگ : 2 گیگ + 2 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 12.000 تومان

8 گیگ : 4 گیگ + 4 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 17.000 تومان