هفتگی :

 2 گیگ : ۱ گیگابایت + ۱ گیگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 8.000 تومان

6 گیگ : 2 گیگا بایت + 4 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 10.000 تومان



 ماهیانه :

3 گیگ : 13.000 تومان

5 گیگ : 20.000 تومان

5 گیگ : 2.5 گیگ + 2.5 گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)  > 14.000 تومان

10 گیگ : 32.000 تومان



 3 ماهه :

6 گیگ : 25.000 تومان

12 گیگ : 37.500 تومان



 6 ماهه :

9 گیگ : 35.000 تومان

30 گیگ : 60.000 تومان



 1 ساله :

24 گیگ : 75.000 تومان

48 گیگ : 120.000 تومان

72 گیگ : 150.000 تومان

100 گیگ : 175.000 تومان